Betingelser og politikker

Herunder finder du links til vores betingelser.


Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenfor forefindes vores salgs og leveringsbetingelser , som anvendes hvis ikke andet er aftalt.

1. Indledning

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.Salgs- og leveringsbetingelserne finder anvendelse på ethvert tilbud og salg samt enhver levering fra et selskab i Fyns Kran Udstyr koncernen (fremover kaldet Selskabet), og uanset om Selskabet er at betragte som producent eller leverandør.

2. Produkter, emballage og ekspeditionsgebyr

Alle oplysninger om art, vægt, mål, dimensioner, kapacitet m.v. er angivet med tolerancer som normalt vil fremgå af Selskabets produktkatalog. Sådanne oplysninger er kun bindende for Selskabet i det omfang, de udtrykkeligt fremgår af Selskabets tilbud, ordrebekræftelse eller anden skriftlig aftale.
Alle oplysninger om produktet, herunder tegninger og specifikationer, som er udleveret af Selskabet, forbliver Selskabets ejendom og må ikke videregives til andre eller i øvrigt misbruges. Der udleveres kun overordnede tegninger, hvor ydre mål vises. Dette forstås sådan, at alle mål der er relevante for at give kunden vished for, at produktet passer/kan bruges, må vises. Deciderede produktionstegninger eller målangivelser der gør andre i stand til at producere produktet udleveres ikke, medmindre det er specifikt aftalt. Hvis ændringer i produkter og emballage kan ske uden ulempe for køber, forbeholder Selskabet sig ret hertil. Selskabet er kun forpligtet til særlig emballering eller konservering, såfremt det er aftalt skriftligt. Selskabet forbeholder sig ret til at debitere forsendelsesemballage og lign., idet emballage kun tilbagetages og krediteres efter skriftlig aftale. Ved ordre under Kr. 1000,00 forbeholder selskabet sig ret til at debitere et ekspeditionsgebyr på Kr. 100,00. Der tages forbehold for data eller trykfejl på hjemmesiden.

3. Tilbud

Tilbud, som er afgivet af Selskabet til en køber, er alene gældende i 4 uger regnet fra afsendelsen af tilbuddet. Dette gælder dog ikke varer, der efter aftale med køber, eller efter sædvane, handles til dagspriser, hvilket vil frem-gå af tilbuddet. Tilbudsprisen er i Danske Kroner ekskl. moms, med mindre andet er aftalt. Skriftlig accept fra køber skal være Selskabet i hænde inden udløb af fristen. I modsat fald bortfalder tilbuddet.

4. Mellemsalg

Indtil købers accepter modtaget er Selskabet berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedr. det tilbudte med den virkning, at tilbuddet bortfalder.

5. Levering

Levering sker EXW i henhold til INCOTERMS 2020, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Køber overtager risikoen for varen, når denne er stillet til disposition for køber på Selskabets forretningssted. Såfremt der er indgået skriftlig aftale om, at varen skal sendes, sker forsendelsen på købers risiko og for købers regning. Den oplyste pris for varen er fastsat EXW, i henhold til INCOTERMS 2020.

6. Leveringstiden

Såfremt der overfor køber er oplyst en leveringstid er denne fastsat efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse. Såfremt Selskabet måtte komme i en situation, som er omfattet af pkt. 10, eller i øvrigt måtte få vanskeligt ved at levere rettidigt på grund af manglende leverancer fra leverandører eller nedbrud af driftsmidler hos Selskabet udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer. Såfremt sådanne hindringer opstår, skal Selskabet snarest give meddelelse til køber. Når hindringen har varet i mere end 30 dage, er begge parter berettiget til at annullere aftalen uden at kunne rejse krav mod den anden i den anledning. Hvis en forsinkelse har andre årsager end de nævnte kan køber ophæve aftalen, såfremt forsinkelsen er væsentlig, i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Køber skal dog forinden give påkrav til Selskabet herom med en, efter omstændighederne, rimelig frist til Selskabet til at forsø-genlevering. Køber er forpligtet til at aftage en del af leveringen og betale forholdsmæssigt i overensstemmelse hermed. Køber kan ikke kræve erstatning for indirekte tab, f.eks. driftstab, avancetabeller andre følgeskader. Følgeskader er således Selskabet uvedkommende,uagtet at Selskabet i øvrigt findes ansvarlig herfor.

7. Ejendomsforbehold

Det solgte forbliver Selskabets ejendom indtil betaling er erlagt fuldt ud, i det omfang et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret.

8. Betaling

Betaling skal finde sted kontant ved levering med mindre andet er aftalt eller fremgår af fakturaen. Såfremt Selskabet har udfærdiget tilbud, er de i tilbuddet angivne priser gældende. I øvrigt sker salg til de på datoen for ordrebekræftelsen gældende liste-og katalogpriser, jf. dog nedenfor. Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms samt andre skatter og afgifter, og køber er forpligtet til at acceptere ændringer i priser som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, fragtomkostninger m.v. for den aftalte leverance. Alle priser er angivet uden tillæg for transport, idet tilbud afgives FCA. Selskabet er berettiget til at beregne sig rente med 1% pr. måned fra forfaldsdag. Ved manglende afhentning kan Selskabet opbevare varen for købers regning og risiko i en efter omstændighederne rimelig periode.

9. Mangler og reklamation

Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af det købte. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give Selskabet skriftlig meddelelse herom og anføre, hvori manglerne består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter Selskabets valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller det solgte vil blive omleveret. Hvis der ikke sker afhjælpning inden rimelig tid, kan køber i henhold til dansk rets almindelige regler hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning. Har køber ikke inden et år efter leveringsdatoen påberåbt sig manglen over for Selskabet, kan køber ikke senere gøre den gældende. Forandring eller indgreb i det solgte uden Selskabets skriftlige samtykke fritager Selskabet for enhver forpligtelse. Såfremt køber har reklameret og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, har Selskabet ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, som reklationen har påført Selskabet.Køber kan ikke kræve erstatning for indirekte tab, f.eks. driftstab, avancetabeller andre følgeskader. Følgeskader er således Selskabet uvedkommende, uagtet at Selskabet i øvrigt findes ansvarlig herfor.

10. Force Majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Selskabet, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over såsom brand, krig, valutarestriktioner, uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnteomstændigheder.

11. Returnering

Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Fejlekspederede varer krediteres ved returnering 100 %. Andre varer, der efter aftale returneres, krediteres med fradrag på 15 % ligesom køber dækker fragt omkostningerne. En Specialfremstillet eller specialfremskaffet vare kan som hovedregel ikke returneres.

12. Produktansvar

Selskabet er kun ansvarligt i henhold til lov om produktansvar for personskade og skade på ting, der efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikkeerhvervsmæssig benyttelse, jfr. lovens almindelige bestemmelser, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Selskabet eller andre, som Selskabet har ansvaret for. Selskabet er således ikke ansvarligt for skade, der hidrører fra produkter, der er fremstillet af køber eller som hidrører fra en del af produktet, som er fremstillet af køber. Selskabet er ikke ansvarligt for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Disse begrænsninger gælder dog ikke, hvis Selskabet gør sig skyldig i grov uagtsomhed. I den udstrækning Selskabet måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Selskabet skadesløs i det omfang Selskabets ansvar er begrænset i det foregående. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

13. Tvister og værneting

Eventuelle tvister, hvor der ikke kan opnås en forligsmæssig løsning, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten som aftalt værneting. Dette retsforhold er underlagt dansk ret, der også anvendes på spørgsmål om den formelle fremgangsmåde ved f.eks. salgsgenstandens undersøgelse, eventuelle frister for undersøgelsen, meddelelser og hvilke forholdsregler, der skal anvendes, hvis salgsgenstanden afvises. Reglerne i den internationale købelov (Convention on Contracts for the International Sales of Goods) skal ikke finde anvendelse på retsforholdet.


Lejebetingelser

Nedenfor forefindes vore lejebetingelser, som anvendes hvis ikke andet er aftalt.

1. Lejebetingelserne

Disse lejebetingelser gælder for alle aftaler om udlejning af løftegrej. Afvigelser fra lejebetingelserne er kun gældende, hvis de er skriftligt aftalte mellem parterne.

2. Tilbud, priser og betalingsbetingelser

Lejepriser fremgår af de til enhver tid gældende leje prislister. Priserne er ab lager, ekskl. moms. For ethvert tilbud, overslag eller prisoplysninger, der afgives af Fyns Kran Udstyr A/S gælder nærværende ”Lejebetingelser for løftegrej”. For bekræftede ordrer tages forbehold for prisforhøjelser som følge af myndighedsindgreb eller offentlige pålæg. Lejen faktureres ved aflevering af det lejede og ved længere lejemål tillige månedsvis bagud. Betalingsbetingels en er fakturadato plus 14 dage. Ved betaling senere end sidste rettidige betalingsdag tilskrives renter med 1 % pr. påbegyndt måned.

3. Afhentning og returnering af lejet udstyr

Lejer forestår og bekoster såvel afhentning af det lejede hos Fyns Kran Udstyr A/S som den senere returnering heraf til et af Fyns Kran Udstyr A/S defineret lagersted. Eventuelt depositum skal være indbetalt før afhentning.

4. Lejeperioden

Lejeperioden starter på det aftalte tidspunkt, dog senest på det tidspunkt, hvor lejer afhenter det lejede, og ender når det lejede igen modtages i et af Fyns Kran Udstyr A/S defineret lagersted. Minimum lejeperiode er 3 dage fra afhentning. Lejen beregnes pr. påbegyndt dag, uanset at den/de lejede effekter returneres inden den (senest) påbegyndte dagsudløb.

5. Betaling af leje ved bortkomst

Ved bortkomst fortsætter lejebetalingen indtil det lejede igen er tilvejebragt og retur i et af Fyns Kran Udstyr A/S defineret lagersted, eller indtil den dato hvor erstatningssum skriftligt er aftalt.

6. Køb af lejet udstyr

Der er ikke fradrag i leje ved evt. ønske om køb af det lejede. Uanset udstyrets alder og stand afregnes prisen for nyt udstyr.

7. Lejers undersøgelsespligt

Det lejede leveres af Fyns Kran Udstyr A/S i driftsklar og lovlig stand, herunder med brugsanvisninger og evt. certifikater. Lejeren forpligter sig til umiddelbart efter modtagelse at undersøge, at det lejede ikke giver anledning til indsigelser.

8. Anvendelse af det lejede

Det lejede må kun anvendes til det/de formål og den belastning, der fremgår af ordrebekræftelse/brugsanvisning. Lejer må ikke ændre på det lejede, herunder fjerne eller flytte fastgørelser mv. Lejeren er pligtig at sikre og sørge for, at det lejede anvendes i overensstemmelse med forskrifter og lovgivning, at indgive anmeldelser til myndigheder og tilsyn og at fremskaffe alle nødvendige tilladelser.Udlejning, udlån eller inden overdragelse til tredjemand må ikke ske uden Fyns Kran Udstyr A/S’ skriftlige forudgående godkendelse. Det lejede må ikke, uden skriftlig forudgående aftale, udføres af Danmark.

9. Vedligeholdelse og reparationer

Lejer har i lejeperioden pligt til at foretage sikkerhedsmæssig og driftsmæssig vedligeholdelse af det lejede. Reparation af det lejede må kun udføres af Fyns Kran Udstyr A/S eller en af selskabet anvist reparatør og kun efter forudgående aftale. Lejer har pligt til at aflevere det lejede i samme stand (inkl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normal slitage. Eventuel efterfølgende rengøring, udbedring samt leje for den herved medgåede tid sker for lejers regning.

10. Ansvar

Lejer er ansvarlig for bortkomst eller skade på det lejede udstyr samt for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lejebetingelser. Lejer bærer ansvaret for skader og tab påført lejer selv, Fyns Kran Udstyr A/S eller tredjemand, der ikke skyldes fejl eller mangler fra Fyns Kran Udstyr A/S’ side. Fyns Kran Udstyr A/S kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for driftstab af nogen art, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Såfremt Fyns Kran Udstyr A/S måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til at holde Fyns Kran Udstyr A/S skadesløs for ethvert ansvar, som går ud over det, lejer i henhold til nærværende lejebetingelser kunne gøre gældende mod Fyns Kran Udstyr A/S.

11. Forsinkelse

Fyns Kran Udstyr A/S bestræber sig på at overholde alle aftalte leveringstider. Fyns Kran Udstyr A/S kan imidlertid alene holdes ansvarlig for forsinkelser på mere end 7 dage. Fyns Kran Udstyr A/S kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for driftstab af nogen art, avance tab, andet indirekte tab eller følgeskader, eller for tab forårsaget af tredjemands, herunder underleverandørers misligholdelse.

12. Ejerforhold

Det lejede udstyr forbliver til enhver tid Fyns Kran Udstyr A/S ejendom (eller det selskab, som Fyns Kran Udstyr A/S repræsenterer). Lejer må under ingen omstændigheder fjerne mærker og lignende, der angiver ejerforholdet.

13. Tvister og værneting

Eventuelle tvister, hvor der ikke kan opnås en forligsmæssig løsning, skal afgøres af retten på Fyns Kran Udstyr A/S’ hjemsted som aftalt værneting. Dette retsforhold er underlagt dansk ret. Den internationale købelov (Convention on Contracts for the international Sales of Goods) skal dog ikke gælde for retsforholdet.


Etiske retningslinjer

Læs vores etiskeretningslinjer herunder.

En virksomhed med ansvar...

Vi vil overholde landets gældende love og regler, uanset hvor vi driver forretning.

Vores etiske retningslinjer afspejler virksomhedens værdier.

Fyns Kran Udstyr A/S er en social ansvarlig virksomhed, og vi har respekt for alle medarbejdere og deres kompetencer - både faglige og menneskelige. Der lægges vægt på et sundt arbejdsmiljø og faciliteter for alle ansatte.

Virksomheden vil respektere kontraktbestemmelser om kundefortrolighed, og derfor må fortrolige oplysninger - viden og data vedrørende Fyns Kran Udstyr A/S og tilknyttede kunder eller forretninger - ikke videregives uden tilladelse.

Vi har stor fokus på kundernes tilfredshed og vil derfor kun påtage os opgaver eller projekter, når den nødvendige kapacitet til at udføre opgaven forsvarligt er tilgængelig - uanset om det sker alene eller med andre.

Vi tilstræber at der ikke benyttes materialer fra konfliktramte områder i vores produkter.

Vi forventer, at medarbejderne på alle måder opfører sig således, at virksomhedens omdømme opretholdes, og at de udviser forpligtelse overfor kerneværdierne i virksomheden.

Det forventes ligeledes, at medarbejderne overholder de etablerede politikker og procedurer herunder vores etiske retningslinjer, om menneskerettigheder. Vi overholder alle love og regler på dette område, og vi er imod alle former for børnearbejde, og vi deltager ikke i eller har nogen form for børnearbejde. Vi vil ikke deltage i eller drage fordel af nogen form for tvangsarbejde, herunder tvunget arbejde, ufrivillig arbejdskraft, slaveri eller illegalt arbejde - alle former for moderne slaveri er uacceptable for Fyns Kran Udstyr.

Hvis leverandører, kunder eller andre samarbejdspartnere afviger markant fra virksomhedens værdier og ikke kan/vil rette op på disse forhold, føler vi et tydeligt ansvar for at revurdere disse relationer.


Privatlivspolitik

Personoplysninger er informationer, der kan henføres til dig. Når du benytter fyns-kran.dk indsamler og behandler vi informationer om dug. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af hjemmesiden, samt hvis du f.eks. tilmelder dig nyhedsbrevet, ønsker et login eller i øvrigt bruger vores services der stilles rådighed via hjemmesiden bl.a. mulighed for adgang til køb online og tilgang til vores certifikatsystem EasyCert.

Vi indsamler og behandler typisk disse oplysninger om dig: Vi tildeler dig et unikt ID samt indsamler tekniske oplysninger om den enhed du anvender under dit besøg eller ved brug af vores services, vi gemmer dit IP-nummer (adresse på internettet), den placering du er på (geografisk), samt de sider du besøger (dine interesser). Samtidig behandles: Dit navn, eventuelt din stillingsbetegnelse, dine virksomhedstilknytning, dit telefonnummer, din e-mail og oftest virksomhedsadresser relateret til dig dog vil dette typisk kun være i forbindelse med oprettelse af login til fyns-kran.dk eller ved køb af vores produkter eller services.

Dine oplysninger anvendes kun til det formål de er indsamlet til, herefter vil de blive slettet, når deres formål er opfyldt eller når de ikke længere har relevans for formålet.

Vores formål med dine oplysninger

Oplysningerne bruges til at identificere dig. Så vi kan vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig samt til at kunne levere de services, du efterspørger, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev eller levere en ordre. Derudover anvender vi oplysningerne til at optimere fyns-kran.dk samt vores andre platforme. Perioden for opbevaring af dine data afhænger af oplysningen og baggrunden for vores opbevaring. Vi kan derfor ikke give en tidsramme for hvornår informationerne slettes.

Videregivelse af dine oplysninger

Din data om brug af fyns-kran.dk, de annoncer du modtager og evt. klikker på, din geografiske placering m.v. bliver videregivet til tredjeparter når disse er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, når du tager stilling i cookiebanneret når du besøger fyns-kran.dk første gang. Disse oplysninger anvendes primært til målretning af annoncering samt til statistik og præferencer.

Herudover benytter vi også en lang række tredjeparter til at opbevare og behandle data. De behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke benytte dem til egne formål.

Videregivelse af kritiske personoplysninger som f.eks. dit navn eller e-mail m.v. vil dog kun ske, når du giver os dit samtykke til det. Databehandlere anvendes kun hvis vi vurderer at de kan give en tilstrækkelig databeskyttelse. Vi forbeholder os retten til at skifte udbyder på denne baggrund.

Dine muligheder for at få indsigt i dine data

Hvis du ønsker det, kan altid få oplyst de oplysninger vi behandler om dig personligt. Dette kan dog kun gøres i et almindeligt kendt format som vi på det givende tidspunkt understøtter. Derudover kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at vi behandler og bruger dine oplysninger. Derfor kan du tilbagekalde dit samtykke til, at vi behandler oplysninger om dig. Ved forkerte oplysninger har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: fku@fku.dk. Vil du klage over vores behandling af dine oplysninger, kan du altid kontakte datatilsynet.


keyboard_arrow_up